Vedtekter for Vibå Musikk-familiebarnehage 2019


 1. Vibå Musikk familiebarnehage er en privat barnehage med adresse Tjønnvegen 4, 4353 Klepp stasjon, og eies av Hilde Nysted. Org.nr.: 986 076 573.

 2. Barnehagen tilbyr plasser for barn i alderen 0-6 år. Åpningstid er fra kl. 07:15 til 16.00.

 3. Barnehagen har opprettet en filial i Jernbanevegen 16, 4353 Klepp stasjon.

 4. Barnehagen er godkjent for inntil 15 barn over 3 år, og har et innendørs  leke- og oppholdsareal på ca. 200 m2.

 5. Personalet består av: Eier som er styrer og er utdannet barnehagelærer med tilleggsutdanning i musikk, i tillegg har bhg enda en lærer , to assistenter, en i full stilling, èn kokk/renholder og en skoleelev. Barnehagen har vikarordning ved sykdomsfravær og fravær av andre grunner.

 6. Eier er ansvarlig for det økonomiske og administrative forholdet til driften.

 7. Barnehagen har en planleggingsdag per skoleår.

 8. Feriestengt:

  1. I skolens sommerferie er barnehagen stengt i hele juli måned.

  2. Siste dag før jul er den 21.12. og barnehagen er stengt i romjula.

  3. I skolens høstferie og vinterferie er barnehagen stengt torsdag og fredag.

  4. I påskeuken er barnehagen stengt.


 1. Foreldrebetaling: 10 mndr. à kr. 3289,- for 5 dager. I tillegg kommer matpenger på kr. 320,- per måned. Barnehagen følger satsene som Klepp kommune har på foreldrebetalingen. Juli og august er betalingsfri. Barnehagen serverer lunsj.

 2. Samarbeidsutvalget (SU) består av eier, en ansatt og en forelder/foresatt. Foreldreråd består av alle foreldrene/foresatte.

 3. Barnehagen vil i hovedsak gjøre opptak på våren, men det kan og gjøres hele året. Søknadsfrist for hovedopptak er 01.03. hvert år.

 4. Opptakskriterier:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager §13) blir prioritert.

  2. Barn til ansatte blir prioritert.

  3. Søsken til barn som går i barnehagen blir prioritert.

  4. Barn som har barnehagen på første- eller andrevalg blir prioritert.

  5. Barn som har søsken som har gått i barnehagen tidligere blir prioritert.

  6. Barn til foreldre som ønsker Steiner-inspirert barnehage, eller musikktilbudet i Vibå - blir prioritert. Barna kan da være bosatt i en annen kommune (forutsetter at Klepp eller andre kommuner gir kommunalt tilskudd).

  7. Det blir også vurdert ut fra alder og kjønn for hva som kan bli best for barnegruppa til enhver tid.

  8. På ellers like vilkår skjer opptak ved loddtrekning.

  9. Oppsigelsestid: 2 mnd. gjensidig og skal være skriftlig.

  10. Klageadgang: Ved hovedopptaket kan avslag på søknad om barnehageplass påklages. Søker kan også klage dersom verken første eller andre ønske om barnehageplass er oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven §13 klage. Det vil si barn med nedsatt funksjonsevne eller barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester. Skriftlig klage sendes barnehagesjef. Kommunens klagenemnd er Klageinstans. (Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§6 og 7).
 1. Formål:

  1. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem.

  2. Barnehagen vil legge vekt på å gi barna gode etiske grunnverdier.

  3. Barnehagen vil gi barna musiske og kulturelle opplevelser i det daglige livet.

  4. Barnehagen vil ta utgangspunkt i musikk både som kommunikasjon og gjennom sosial samhandling. Barnas rytme, rytmikk og sang vil stå i sentrum.

 2. Eier står fritt til å forandre vedtektene, men de må være gjenstand for kontinuerlig evaluering og skal godkjennes av Klepp kommune.


Klepp stasjon, 15.03.2019

Hilde Nysted (styrer)